1. Hlavní stránka
 2. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Společnosti ALFAVARIA Group s.r.o., IČ 25002678, se sídlem Chrastava, Pobřežní 28

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím – společností ALFAVARIA Group s.r.o. a kupujícím.

1.2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a kupující podpisem kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou také k dispozici k nahlédnutí na internetovém portálu prodávajícího www.alfavaria.cz. nebo v centrále společnosti ALFAVARIA Group s. r. o. na adrese Londýnská 78, 460 01 Liberec.

1.3. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb.o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami a ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

1.5 Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 1.6 těchto obchodních podmínek.

1.6 Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

1.7. Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat, přičemž změnu obchodních podmínek oznámí prodávající kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané kupujícímu na adresu uvedenou v kupní smlouvě. V případě změny obchodních podmínek, má kupující právo změny odmítnout a z tohoto důvodu závazek vzniklý na základě kupní smlouvy vypovědět. Výpovědní lhůta činí v takovém případě dva měsíce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.9. Obchodní podmínky kupujícího se na právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vztahují pouze tehdy, jsou-li prodávajícím pro daný obchodní případ výslovně přijaty a písemně potvrzeny.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Uzavření kupní smlouvy zpravidla předchází nabídka prodávajícího. Nabídky jsou nezávazné, znázornění modelů, údaje o mírách, hmotnostech a technické údaje jsou nezávazné a podléhají změnám výrobků a modelů, přičemž tyto změny nejsou vadou.

2.1. Uzavření kupní smlouvy v písemné formě vzniká podpisem obou stran.

2.2. Uzavření kupní smlouvy vzniká také na základě písemné akceptace objednávky kupujícího, která zahrnuje údaje o množství a druhu zboží, místě odběru, termínu dodání a ceně.
K akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím dochází písemným, emailovým nebo faxovým potvrzením objednávky, respektive okamžikem, kdy se prodávající a kupující dohodnou bez výhrad na všech podmínkách dané kupní smlouvy. Potvrzení doručení objednávky ze strany prodávajícího není akceptací objednávky. Jakékoliv ústní a telefonické dohody a ujednání musí být prodávajícím potvrzeny písemně. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

2.3. Prodávající je oprávněn po kupujícím při uzavírání písemné kupní smlouvy požadovat především:

 • přesnou fakturační adresu – sídlo kupujícího dle zápisu do obchodního rejstříku
 • místo dodání zboží
 • adresu pro zaslání faktury, liší-li se od sídla kupujícího
 • IČ, DIČ
 • jméno osoby, oprávněné jménem kupujícího jednat, event. průkaz totožnosti
 • telefonické, event. faxové spojení
 • podpis kupujícího, event. otisk jeho firemního razítka

2.4. Spolu s těmito údaji uvádí prodávající do kupní smlouvy:

 • datum uzavření kupní smlouvy
 • přesnou specifikaci zboží
 • způsob úhrady zboží
 • cenu zboží včetně všech daní a poplatků
 • event. další podmínky, vztahující se k obchodnímu případu

2.5. Za písemnou formu se považují rovněž objednávky doručené ze strany kupujícího např. faxem nebo elektronickou poštou.

2.6. V případě okamžitého odběru zboží je kupní smlouva uzavřena okamžikem převzetí zboží s příslušnými doklady.

2.7. Zrušení celé akceptované objednávky nebo její části kupujícím, případně změny již akceptované objednávky jsou přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího. V případě zrušení celé objednávky nebo její části kupujícím, případně při změně již akceptované objednávky kupujícím, je prodávající vedle již poskytnutých plnění a vzniklých nákladů oprávněn účtovat kupujícímu storno poplatek ve výši 50% sjednané ceny vč. DPH. Pro zvláštní skupiny výrobků, a zejména jsou-li výrobky zakázkově vyráběné pro kupujícího nebo zakázkově upravené, činí storno poplatek 70% sjednané ceny vč. DPH.

3. Platební podmínky

3.1. Prodávající dodává zboží kupujícímu na základě:

 • zálohové úhrady zboží,
 • okamžité hotovostní úhrady zboží (vč. dobírky),
 • okamžité úhrady zboží platební kartou,
 • s odložením splatnosti zboží s předem dohodnutou lhůtou splatnosti.

3.2. Zálohová úhrada zboží
Prodávající vystaví na kupujícího zálohovou fakturu v dohodnuté výši (standardně 100% hodnoty zboží vč. DPH a dalších nákladů, s prodejem spojených), kterou kupující ve stanoveném termínu uhradí. V případě neuhrazení zálohové faktury do termínu splatnosti má prodávající právo od kupní smlouvy bez sankcí ze strany kupujícího odstoupit. Je-li mezi smluvními stranami dohodnuta lhůta dodání, začíná tato běžet ode dne úhrady zálohové faktury. Kupující může prokázat úhradu výpisem z bankovního účtu, jinak se dnem úhrady rozumí datum připsání částky na účet prodávajícího nebo zaplacení částky v hotovosti pokladnou v sídle prodávajícího. Uhrazení zboží nebo jeho části zálohou je vyžadováno především v případě dodávky nestandardního zboží, pro kupujícího speciálně objednávaného, a dále v případě prvních odběrů, kdy např. kupující nemá možnost uhradit zboží v hotovosti.

3.3. Okamžitá úhrada zboží v hotovosti (dobírkou)
Okamžitou úhradou zboží v hotovosti (dobírkou) se rozumí úhrada zboží kupujícím v hotovosti a v okamžiku odběru zboží nebo úhrada na dobírku přepravci v místě určeném kupujícím v objednávce v okamžiku předání zboží. Kupující vždy obdrží potvrzení o převzetí hotovostní úhrady za zboží.

3.4. Okamžitá úhrada zboží platební kartou
Okamžitou úhradou zboží platební kartou se rozumí úhrada zboží kupujícím pomocí platební karty v sídle prodávajícího v okamžiku odběru zboží. Kupující vždy obdrží potvrzení z platebního terminálu o provedení transakce.

3.5. Odložená splatnost zboží s předem dohodnutou lhůtou splatnosti (zboží na fakturu)
Prodávající vystaví na kupujícího fakturu – daňový doklad, která je splatná v dohodnutém a na faktuře uvedeném termínu úhrady. Kupující se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti, v případě prodlení s placením faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo prodávajícího uplatnit po kupujícím nárok na náhradu škody, především následných výdajů s vymáháním pohledávky spojených. Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na povinnost kupujícího zaplatit zboží v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě splacení. Délka splatnosti faktur a na tomto závislé další obchodní podmínky se řeší individuálně s každým kupujícím.

3.6. V případě prvních odběrů zboží prodávající obvykle vyžaduje odběr zboží za hotové, okamžitou úhradou platební kartou, příp. oproti jeho úhradě zálohovou fakturou.

3.7. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím doklady typu dodací list, doklady potřebné k převzetí a užívání zboží.

3.8. V případě odběru zboží s odloženou splatností potvrzuje kupující dodací list, který zůstává v evidenci prodávajícího a slouží jako doklad o převzetí zboží. Toto potvrzení spočívá v podpisu kupujícího, příp. otisku razítka jeho organizace, zapsání celého jména osoby zboží přebírající, event. má prodávající právo vyžádat od kupujícího jeho průkaz totožnosti a údaje zde zjištěné zapsat do uvedeného dodacího listu. V případě prvních odběrů zboží s odloženou splatností se obvykle dále vyžaduje ověřená kopie Výpisu z obchodního rejstříku, event. výpis ze živnostenského rejstříku, přesné informace týkající se obchodního jména, přesné adresy jeho sídla, resp. místa jeho podnikání, adresu pro zaslání faktury (liší-li se od sídla kupujícího), IČ a DIČ, telefonické, event. faxové spojení.

3.9. Ceny se sjednávají následovně:

a) v případě, že je kupní smlouva uzavírána na základě nabídky prodávajícího, ve výši uvedené v takové nabídce
b) v případě, že je kupní smlouva uzavírána na základě objednávky kupujícího dle ceníků a případných dohod o plánech dodávek, platných a účinných ke dni objednání zboží kupujícím, ve výši uvedené ve výše uvedených dokumentech.

Ceníky prodávajícího se zpravidla aktualizují jednou ročně, změny cen však zůstávají vyhrazeny i v průběhu roku. V případě změn cen týkajících se kupujících s uzavřenou dohodou o plánu dodávek, se prodávající zavazuje kupující s novými ceníky seznámit a to v dostatečném časovém předstihu před začátkem jejich účinnosti. Ceny se rozumí netto bez jakýchkoliv daní, poplatků nebo odvodů v uvedené měně včetně balného. Prodávající nepřijímá zpět jakékoliv obaly a balící materiál.

3.10. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího zadržovat platby a/nebo jednostranně započítat jakékoliv své pohledávky za prodávajícím proti své povinnosti uhradit cenu zboží.

4. Dodací a přepravní podmínky

4.1. Není-li výslovně uvedeno jinak, dodací lhůty uvedené jsou pouze orientační a nezávazné, prodávající však usiluje o dodržení uvedených lhůt. Prodlení s dodáním zboží oproti nabídce nemá za následek vznik nároků na náhradu majetkové újmy, ani neopravňuje k odstoupení od smlouvy.
4.2. Požadavky kupujícího na smluvní pokuty či jiné penále jsou vyloučeny

4.3. Je-li kupující v prodlení s jakoukoliv splatnou platbou, je prodávající oprávněn zadržet a pozastavit dodávky zboží kupujícímu až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího vůči prodávajícímu, aniž by byl povinen nahradit kupujícímu případně vzniklou škodu.

4.4. V případě osobního odběru kupujícím je zboží dodáno jeho vyskladněním prodávajícím.

4.5. Pokud se nejedná o osobní odběr, zajišťuje prodávající dopravu zboží do místa, určeného kupujícím. Způsob dopravy určí prodávající s ohledem na povahu, hmotnost a cenu smluveného zboží. Není-li stanoveno jinak, využívají se služby kurýrních přepravních firem s dodávkou do následujícího pracovního dne od data odeslání zboží. V případě zaslání zboží kupujícímu přepravní službou je zboží dodáno okamžikem jeho předání prvnímu smluvnímu přepravci. V případě rozvozu zboží pracovníky firmy ALFAVARIA Group s. r. o. je zboží dodáno jeho předáním kupujícímu v místě určeném kupujícím v objednávce.

4.6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.10. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je prodávající bez dalšího upozornění oprávněn uskladnit kupujícím objednané zboží ve svém skladu či na jiném místě. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu náklady vzniklé prodlením s převzetím zboží, zejména, náklady na skladování, čekací doby, marné jízdy a dopravné dle tarifů k přepravě zboží použitého přepravce. Nepřevezme-li kupující zboží ani v dodatečně stanovené lhůtě, má se za to, že prodávající své povinnosti beze zbytku splnil a se zboží může dále nakládat dle vlastního uvážení.

5. Přechod vlastnictví

5.1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny vč. DPH a dalších event. poplatků, vyplývajících z plnění kupní smlouvy; do té doby zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího. Předchází-li zaplacení kupní ceny dodávce zboží, přechází vlastnické právo na kupujícího v okamžiku dodání zboží.

5.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

6.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí kupujícím, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.2.1. Kupující je oprávněn podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

6.2.2. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.2.3. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.2.4. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.2.5.Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku:

 • běžného opotřebení a používání
 • nevhodného zvolení typu produktu na pracovní operaci,
 • nedodržení návodu k použití,
 • vady způsobené chybným používáním a manipulací,
 • vady způsobené chybnou instalací výrobku,
 • vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním, příp. zanedbáním údržby
 • vady způsobené neodborným zásahem do výrobku,
 • vady způsobené vnějšími událostmi, jako je teplotní, chemické nebo mechanické poškození
 • vady způsobené úmyslným poškozením, v důsledku živelné katastrofy nebo vady vzniklé provozem a používáním za extrémních podmínek

Záruka se nevztahuje na nepřímé škody, jako jsou nepravidelnosti ve výrobě nebo ztráta provozních hodin a prodávající není odpovědná na přímé i nepřímé škody ani za ušlý zisk, vzniklé kupujícímu z používání předmětu nákupu.

6.3. Prodávající není povinen nároku kupujícího z odpovědnosti za vady vyhovět, pokud se prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.4. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího shop@alfavaria.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.6. Kupující je povinen uplatnit vadu bezprostředně po jejím zjištění. Při uplatňování reklamace je kupující povinen předložit prodávajícímu kompletní nedemontovaný výrobek vč. dodaného příslušenství, originální záruční list, byl-li k výrobku přiložen s vyplněnými údaji totožnými s reklamovaným výrobkem, kopii dokladu o koupi výrobku a písemný popis závady, na niž záruku uplatňuje. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu ke splnění povinnosti odstranit vady potřebný čas a součinnost.
Jestliže dojde k výměně vadných produktů nebo jejich částí a součástí, příp. k odstranění vad ze strany prodávajícího, jde o splnění povinností prodávajícího vyplývající z jeho odpovědnosti dle těchto VOP, přičemž na produkty poskytnuté zákazníkovi v rámci takového splnění povinností se již dále neposkytuje nová záruční lhůta od data výměny / odstranění vad, místo toho původní záruční lhůta od prvotního data prodeje trvá dále až do svého vypršení.

Nebude-li při opravě shledána vada, za kterou prodávající odpovídá, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace. Náklady na odstranění vad zboží provedené bez písemného předchozího souhlasu prodávajícího třetí osobou, se nenahrazují. Odpovědnost za následky takových odstraňování vad je ze strany prodávajícího vyloučena.

V případě, že je kupující v prodlení s úhradou ceny zboží, není prodávající povinen odstranit uplatněné vady zboží, za něž odpovídá, a to až do okamžiku splnění povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu. Kupující není oprávněn ani při oprávněných reklamacích z tohoto důvodu pozastavit platbu ceny zboží či jiné splatné platby vůči prodávajícímu.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy sjednané mimo prostor obvyklého podnikání prodávajícího odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího shop@alfavaria.cz.

7.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit zboží do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal a to do 5 dnů od vrácení zboží nebo prokázání, že kupující zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

7.4. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.5. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží, případně snížení jeho hodnoty v důsledku užívání zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že bude proti kupujícímu zahájeno insolvenční řízení nebo v případě, že se kupující dostane do prodlení s plněním jakýchkoliv svých povinností podle těchto obchodních podmínek a/nebo kupní smlouvy, případně je prodávající oprávněn pozastavit plnění veškerých svých závazků ze smlouvy, a to až do doby, než kupující řádně splní veškeré své povinnosti, a to aniž by prodávající byl povinen nahradit kupujícímu případně vzniklou újmu.

7.6. Kupující – podnikatel má právo na odstoupení od smlouvy / vrácení zboží / výměny zboží pouze na základě předchozího písemného souhlasu prodávajícího, přičemž i v případě, že se prodávající dle svého uvážení rozhodne vratku zboží akceptovat, akceptuje vrácení zboží, které není poškozeno, nebylo použito, je zabaleno v originálních obalech a je v takovém stavu umožňující jeho další prodej.
Zákazník je v případě, že prodávající souhlasí s vrácením / výměnou zboží, povinen doručit zboží na své nebezpečí a náklady do místa určeného prodávajícím.

7.7. V každém případě vrácení a/nebo výměny zboží bude kupujícímu dobropisováno maximálně 80% ceny bez DPH, za níž prodávající toto zboží prodal kupujícímu.
Všechny vratky zboží prodávající prověří. Jestliže zboží není vráceno v souladu s těmito VOP, je prodávající oprávněn odmítnout vratku zboží a zboží vrátit zpět kupujícímu na náklady a nebezpečí zkupujícího. Alternativně k uvedenému v předchozí větě je prodávající oprávněn účtovat zákazníkovi vyšší náklady na přeskladnění zboží/administrativní poplatky než je 20% z ceny dotčeného zboží bez DPH.

7.8. Jakýkoliv prodávajícím vystavený dobropis, resp. pohledávka zákazníka za prodávajícím z takto vystaveného dobropisu, bude vždy započtena oproti pohledávkám prodávajícímu za zákazníkem, které vzniknou z budoucích dodávek zboží prodávajícího zákazníkovi, a tedy žádná jiná forma úhrady pohledávky zákazníka za prodávajícím z vystaveného dobropisu není přípustná, nestanoví-li prodávající v daném případě jinak.

7.9. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy ani žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží nebo služby v případech, kdy dodavateli vznikají problémy, které znemožňují prodej smluveného zboží – např. zásah vyšší moci, stávky, atp. jak v provozovně prodávajícího, tak jeho subdodavatelů.

7.10. Prodávající neodpovídá zákazníkovi za následné škody vzniklé nesplněním uzavřené kupní smlouvy podle těchto VOP na straně prodávajícího, pokud se tak stane z důvodu nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit.

8. Náhrada újmy

8.1. Na náhradu újmy se uplatní obecné právní předpisy s tím, že právo kupujícího na náhradu újmy, resp. povinnost k náhradě újmy a výše náhrady újmy ze strany prodávajícího se omezují maximální částkou rovnající se kupní ceně zboží, s jehož dodáním předmětná újma souvisí (v důsledku jehož dodání prodávajícím kupujícímu újma vznikla). Prodávající neodpovídá kupujícímu za újmu vzniklou nesplněním uzavřené kupní smlouvy, pokud se tak stane z důvodu nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit.

9. Podmínky pro poskytnutí služeb

9.1. Tyto podmínky se vztahují na poskytnutí služeb jako je instalace, uvedení do provozu, prohlídka, řešení problémů, oprava a údržba.

9.2. Konkrétní rozsah poskytovaných služeb je vždy specifikován naší nabídkou, námi potvrzenou objednávkou zákazníka, resp. smlouvou. Jakékoliv dodatečné služby, které nebudou výslovně uvedeny v naší nabídce, námi potvrzené objednávce zákazníka, resp. smlouvě, a budou námi poskytnuty na základě žádosti zákazníka, budou zákazníkovi samostatně účtovány a jím prodávajícímu zaplaceny, a to nad rámec ceny stanovené v původní nabídce. Shodné platí, pokud potřebu poskytnutí dalších služeb ukáže prohlídka na místě a/nebo v místě servisu prodávajícího.

9.3. Naše odhady nákladů jsou pouze orientační a nezávazné, a tedy ani u rozpočtů se nezaručuje jejich úplnost.

9.4. Poskytneme-li odhad nákladů či nabídku, zavazujeme se získat předchozí souhlas zákazníka ve vztahu k jakýmkoliv nezbytným dodatečným pracím, které mohou být identifikovány jen po provedení prací, jsou nezbytné pro dosažení provozuschopnosti, a přesahují 10% celkové ceny.

9.5. V případě provádění služeb v prostorách zákazníka, zákazník je povinen, zajistit, že nám bude včas a bezplatně poskytnuta jakákoliv a veškerá součinnost nezbytná pro poskytnutí služeb, k jejichž poskytnutí jsme se zavázali. Zákazník je povinen zajistit zejména požadovaný přístup k předmětu provádění služeb. Zákazník je povinen poskytnout na své náklady a výdaje jakékoli a veškeré nezbytné technické zdroje (např. zdroj napájení). Zákazník je povinen zajistit, že příslušné místo plnění bude jednoduše přístupné a bezpečné. Zákazník je povinen poskytnout veškeré nezbytné informace a dokumenty s cílem umožnit bezproblémové poskytnutí sjednaných služeb. Před započetím provádění služeb je zákazník povinen zejména oznámit jakékoliv a veškeré změny sjednaných služeb. Před započetím provádění služeb je zákazník povinen zejména oznámit jakékoli a veškeré změny provedené zákazníkem či třetí stranou oproti standardnímu nastavení, kontrolnímu systému a jiným parametrům, stejně jako je povinen oznámit jakékoliv poškození předmětu služeb, které je mu známo. V případě, že zákazník neposkytne řádnou součinnost, jsme oprávněni naše práce přerušit. Nadto, zákazník je povinen nést jakékoliv a veškeré s tím spojené vícenáklady, a to včetně ztráty času našich pracovníků.

9.6. Obecně, služby budou prodávajícím zákazníkovi účtovány a zákazníkem prodávajícímu placeny dle cenových nabídek, které zákazník před započetím servisu odsouhlasil. Dále lze k cenám připočítat náklady dle skutečně stráveného času na základě dodatečné cenové nabídky. Naše služby poskytujeme standardně ve dnech pondělí až pátek od 7.00 hod ráno do 17.00 hod odpoledne. Za služby poskytnuté mimo tyto standardní servisní časy je zákazník povinen navíc zaplatit prodávajícímu příplatek ve výši 50% z regulérních cen. Za služby poskytnuté v neděli, ve státní a ostatní svátky, je zákazník povinen navíc zaplatit prodávajícímu příplatek ve výši 100% z cen. Náhradní díly budou zákazníkovi prodávajícím účtovány a zákazníkem prodávajícímu zaplaceny dle cenové nabídky. Náhradní díly zůstávají vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení fakturované ceny zákazníkem prodávajícímu.

19.7. Diagnostika závady je účtována paušálním poplatkem podle typu nářadí, zahrnuje v sobě kvalifikovaný odhad ceny opravy (výkon servisního technika) a náklady na manipulaci týkající se přijatého zboží (záznam opravy, komunikaci s dodavateli a zákazníky, balného a dopravu).

10. Ochrana osobních údajů

Všechny důležité informace o zásadách ochrany osobních údajů naleznete v odkazu níže.

11. Závěrečná ujednání

11.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Místně příslušným soudem pro řešení sporů je dle dohody stran Okresní soud v Liberci.

11.2. Obchodní podmínky dříve vydané zůstávají v platnosti pro již uzavřené obchodní případy.

11.3. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25.6 2018 do vydání podmínek nových, které budou v okamžiku uvedení v platnost volně přístupné dle odstavce 1.

11.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

V Liberci dne 25.6.2018

Menu